Zadanie pre ÚPN obce
Zverejnenie zámeru o predaji majetku
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kalinov
Správne konanie vo veci výrubu drevín
Všetky aktuality
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
Všetky aktuality