Výzva VSD
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Petícia za zachovanie nemocnice
Oslavy oslobodenia 18.09.2021 - program
Sčítanie obyvateľov 2021
Whole article All news
Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 1027 Poľsko - Slovensko
Zverejnenie výzvy podľa §34 zákona č,229/1991 Zb. na úradnej tabuli obce - Lesy slovenskej republiky
CSS - výrub drevín
Rozhodnutie - povolenie na vodnú stavbu
Oznámenie o zverejnení
All news
Oslavy oslobodenia 2016
Turistický pochod KALINOV - MOSZCZANIEC
All news