Back

Výrub drevín

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.5.2017 Obec Kalinov - MUDr. Igor Hriseňko, Gaštanová 2883/69, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 439/2, k.ú. Kalinov