Územný plán obce Kalinov
Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Kalinov
Výrub drevín
Výrub drevín CSS
Komunálne voľby 2018
• Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev
Nakladanie s odpadovými vodami - zmeny
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Zadanie pre ÚPN obce
Zadanie pre ÚPN obce
Zámer o predaji majetku
Zverejnenie zámeru o predaji majetku
UPO-N
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kalinov
Výrub drevín
Správne konanie vo veci výrubu drevín
Voľby VUC 2017
Informácie pre voliča, Elektronická adresa
Zámer o predaji majetku
Zverejnenie zámeru o predaji majetku obce
Zapojenie DCOM
Zapojenie obce Kalinov do systému DCOM
Výrub drevín
Srávne konanie vo veci výrubu drevín
Národnostné menšiny
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku