V Kalinove, 28.02.2019

                                  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

 

          Obec Kalinov v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28.02. príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchadzajúci kalendárny rok.

         Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 13,32%