Africký mor ošípaných
Registrácia chovov ošípaných
Čistenie hraníc
Oznámenie o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach
Vakcinácia psov
Vakcinácia psov proti besnote
Úradne hodiny
Upravené úradné hodiny pre styk s verejnosťou
Oslavy oslobodenia
75. výročie oslobodenia obce - program
Pozvánka - Turistický pochod
Turistický pochod Kalinov - Moszczanec dňa 24.08.2019
Pozvánka MDD
Športové popoludnie pri príležitosti MDD
Pozdrav 2019
Novoročný pozdrav
Oslavy oslobodenia 2018
Oslavy oslobodenia 15.09.2018 - program
Turistický pochod - Pozvánka
Turistický pochod Kalinov - Veža Paseky 29.08.2018
Pozvánka MDD
Športové odpoludnie pri príležitosti MDD - 2. júna 2018 o 15,30 hod.
Nakladanie s odpadovými vodami - zmeny
Podľa §36 ods. 4 vodného zákona
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020
Oprava pamiatok
Rok 2018
Rok 2018