Späť

Výrub drevín

správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 06.07.2017 Obec Kalinov - Sičáková Helena, Kalinov 31, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 250/2, k.ú. Kalinov